S cieľom uľahčiť užívateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Používaním našich stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookie na vašom počítači / zariadení. Nastavenia cookies môžete zmeniť v nastavení vášho prehliadača.

KONTAKTY

Jitka Nováková - Fortuna
Predajňa:HOBBY KREATÍV, ZIMNÁ 65, Sp. Nová Ves
Sídlo: Sadrovcová 9344/2, 053 31 Novoveská Huta
tel: +421918994867- majiteľka + 0905867985 - e-shop
napíšte nám
objednavky@hobby-kreativ.sk - vybavenie objednávok

» OBCHODNÉ a DODACIE PODMIENKY
Obchodné a dodacie podmienky

 

Všeobecné obchodné a reklamačné podmienky e-shopu

 hobbykreativ@zoznam.sk

Prevádzkovateľom internetového obchodu umiestneného pod doménou www.hobby-kreativ.sk je:

Obchodné meno a sídlo/miesto podnikania predávajúceho:

Jitka  Nováková – Fortuna, Sadrovcová 9344/2, Spišská Nová Ves – Novoveská Huta, 05331

IČO: 41317335

DIČ: 1033416252

IČ DPH: SK 1033416252

Bankové spojenie: OTP Banka SNV, IBAN: SK7652000000000015384828, SWIFT: OTPVSKBX

Zapísaný  Okresným úradom v Spišskej Novej Vsi, číslo živnostenského registra: 810-11351.Č.ŽO-2004/03484/2Bá v Spiskej Novej Vsi 3.06.2004, Č.OŽR-Z/2009/03222-20 v Spišskej Novej Vsi dňa 7.7.2009

E-mail: objednavky@hobby-kreativ.sk, hobbykreativ@zoznam.sk

Fax (ak ho predávajúci má):

Orgán dozoru:

Slovenská obchodná inšpekcia

Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie pre Košický kraj

Vrátna č. 3, 043 79 Košice 1

 

Článok I – Pojmy

Predávajúci

spoločnosť Jitka  Nováková – Fortuna, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy koná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti vo svojom mene, na svoj účet a ktorá prostredníctvom E-shopu predáva Tovar 

Spotrebiteľ

fyzická osoba, ktorá nakupuje Tovar prostredníctvom internetového obchodu na Doméne www.hobby-kreativ.sk a ktorej tento Tovar neslúži na výkon zamestnania, povolania alebo podnikania

E-shop

internetový obchod Predávajúceho umiestnený na doméne

Tovar

Tovar ponúkaný prostredníctvom E-shopu

Objednávka

úkon Spotrebiteľa v súvislosti s E-shopom, ktorý vyjadruje vôľu Spotrebiteľa nakúpiť Tovar v E-shope

Cena

celková cena uvedená v Objednávke, najmä cena za všetok Tovar, ktorý si Spotrebiteľ objednal a je uvedený v Objednávke, ako aj DPH či iné dane, poplatky, vrátane ceny Dopravného

Dopravné

cena za dopravu Tovaru k Spotrebiteľovi a prípadne manipuláciu s Tovarom (napr. vynáška Tovaru a pod.) 

VOP

 tieto všeobecné obchodné podmienky

Článok II – Všeobecné ustanovenia

 1. Tieto VOP upravujú:

          - proces nákupu Tovaru Spotrebiteľom prostredníctvom E-shopu,

          - podmienky predaja a nákupu Tovaru Spotrebiteľom prostredníctvom E-shopu Predávajúceho,

          - práva a povinnosti zmluvných strán, t. j. Predávajúceho a Spotrebiteľa vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi                     týmito stranami, ktorej predmetom je kúpa a predaj Tovaru prostredníctvom E-shopu Predávajúceho.

Článok III – Objednávka a uzavretie zmluvy

 1. Spotrebiteľ si objednáva Tovar u Predávajúceho cez E-shop umiestnený pod doménou www.hobby-kreativ.sk.

 2. Popis toho-ktorého Tovaru, jeho vlastnosti, dostupnosť na sklade, jeho cena sú uvedené v E-shope pri tom-ktorom Tovare.

 3. Nákup Tovaru v E-shope nie je podmienený registráciou v E-shope. Pokiaľ sa Spotrebiteľ rozhodne, že vykoná  registráciu bude mať Spotrebiteľ prístup k svojmu kontu, prostredníctvom ktorého sa bude pri nákupoch hlásiť v E-shope. Pri každom ďalšom nákupe sa Spotrebiteľ už neregistruje, stačí, aby sa pomocou svojich prihlasovacích údajov prihlásil k svojmu kontu v E-shope.

 4. Spotrebiteľ objednáva Tovar u Predávajúceho prostredníctvom E-shopu, a to podľa pokynov uvedených v tomto E-shope. Spotrebiteľovi je umožnené objednať tovar v minimálnej hodnote 3,-€ bez poštovného a balného. Ak je objednávka v nižšej hodnote, vybavujeme, len pri zvolenej platbe vopred.

 5. Po stlačení tlačidla „DO KOŠÍKA“ pri tom-ktorom Tovare sa objednaný Tovar automaticky pridá do nákupného košíka toho-ktorého Spotrebiteľa. Nákupný košík daného Spotrebiteľa je tomuto Spotrebiteľovi kedykoľvek počas vytvárania Objednávky k dispozícii na nahliadnutie.

 6. V náhľade nákupného košíka si Spotrebiteľ zároveň zvolí spôsob dopravy Tovaru podľa možností, ktoré ponúka Predávajúci.

 7. K cenám za jednotlivé Tovary, DPH a pod. sa pripočíta aj cena za Dopravné podľa zvoleného druhu dopravy, ak Predávajúci umožňuje dopraviť Tovar viacerými spôsobmi.

 8. Objednávku Spotrebiteľ dokončí stlačením tlačidla „Objednávka s povinnosťou platby“. Predtým je Spotrebiteľ povinný sa oboznámiť s týmito VOP a toto oboznámenie potvrdiť zakliknutím tlačidla „Potvrdzujem, že som sa oboznámil/a so Všeobecnými obchodnými podmienkami E-shopu www.hobby-kreativ.sk“ Odoslaním Objednávky, t. j. stlačením tlačidla „Objednávka s povinnosťou platby“ Spotrebiteľ zároveň potvrdzuje, že sa oboznámil/bol Predávajúcim informovaný aj o:

          - vlastnostiach Tovaru,

          - celkovej Cene, ktorú je Spotrebiteľ povinný Predávajúcemu uhradiť.

 1. tento uviedol pri registrácii, nasledovné:

          - potvrdenie Objednávky s textom:

             Vážený zákazník.

             Ďakujeme za vašu objednávku, ktorá bola úspešne zaregistrovaná. Objednávky vybavujeme podľa poradia a stavu skladu, čo najskôr maximálne do 14 dní.

             Cena za poštovné môže byť upravená podľa hmotnosti zabalenej zásielky..

             Ďakujeme za prejavenú dôveru a prajeme pohodový deň plný kreatívnych nápadov.

         - znenie VOP, ktoré je platné a účinné v čase vytvorenia Objednávky Spotrebiteľom,

         - Reklamačný poriadok, ktorý je súčasťou VOP.

         - sa je objednaný Tovar nedostupný – prestal sa vyrábať

         - hodnota objednaného Tovaru bez poštovného a prepravného nedosiahla 3,-€

         - ak je nedopatrením Cena Tovaru uvedená Predávajúcim chybná, a to z dôvodu technického alebo ľudského zlyhania

 

Článok IV – Platobné a dodacie podmienky

 1. Všetky ceny Tovarov v Objednávke aj v E-shope sú uvedené vrátane DPH. Cenu podľa Objednávky môže Spotrebiteľ uhradiť:

          a) bankovým prevodom, alebo

          b) priamym vkladom v banke na účet Predávajúceho,

          c) dobierkou, čiže odovzdaním hotovosti doručovateľovi pri preberaní Tovaru.

 1. Predávajúci upozorňuje Spotrebiteľa, že ten-ktorý subjekt, u ktorého je platba Ceny realizovaná, si môže účtovať poplatok za úhradu (napr. daná banka pri vklade na účet).
 2. Ak si Spotrebiteľ nezvolil spôsob platby  Ceny formou dobierky, Spotrebiteľ sa zaväzuje uhradiť Cenu v lehote 8 dní od oznámenia platobných údajov k úhrade Ceny Predávajúcim. Pokiaľ Cena nebude uhradená v tejto lehote Predávajúci je oprávnený od zmluvy odstúpiť alebo vyzve Spotrebiteľa na úhradu Cenu v dodatočnej lehote, po uplynutí ktorej je Predávajúci oprávnený od zmluvy odstúpiť. Pokiaľ Spotrebiteľ neobdrží platobné údaje k úhrade Ceny do 7 dní od uskutočnenia objednávky je potrebné kontaktovať Predávajúceho.
 3. Úhradou sa rozumie moment pripísania Ceny na účet Predávajúceho.
 4. Predávajúci sa zaväzuje dodať objednaný Tovar Spotrebiteľovi v lehote do 16 pracovných dní od uhradenia Ceny Objednávky alebo do 16 pracovných dní od uzavretia zmluvy podľa čl. III bod 12 týchto VOP, ak je zvolená úhrada Ceny dobierkou. Počas zimných sviatkov v období od 15.12. do 06.01. je lehota dodania do 23 dní od uhradenia Ceny alebo uzavretia zmluvy podľa čl. III bod 12 týchto VOP, ak je zvolená úhrada Ceny dobierkou.
 5. Predávajúci dodá Spotrebiteľovi objednaný Tovar na adresu, ktorú Spotrebiteľ uviedol ako dodaciu adresu v Objednávke. Je možný aj osobný odber tovaru v prevádzke Predávajúceho na adrese Zimná 65, 052 01 Spišská Nová Ves (oproti veľkému kostolu pri Orange). Pripravený tovar si Spotrebiteľ môže vyzdvihnúť až po telefonickom oznámení  o možnom prebratí už pripraveného tovaru, v opačnom tovare nemusí byť Tovar v čase príchodu Spotrebiteľa pripravený k odovzdaniu.
 6. Spôsob dopravy si volí Spotrebiteľ sám pri vypĺňaní formulára Objednávky v E-shope alebo pri inom spôsobe komunikácie. Spotrebiteľ si môže zvoliť spôsob dopravy, a to :

           - osobný odber

          - kuriérom (zasielateľskou službou GLS). Cena je stanovená podľa cenníka spoločnosti GlS Expres, ktorej služby Predávajúci                  využíva  a cena závisí od hmotnosti Tovaru a nie od vzdialenosti.

          - prostredníctvom Slovenskej pošty

 

Článok V – Poučenie o práve Spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy

 1. Spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia Tovaru, pričom táto lehota sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané Predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty. Tovar sa považuje za prevzatý Spotrebiteľom momentom, keď Spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba, s výnimkou dopravcu, prevezme všetky časti objednaného Tovaru alebo ak sa:

          a) viaceré Tovary objednané Spotrebiteľom v jednej Objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia Tovaru, ktorý bol                   dodaný ako posledný,

          b) dodáva Tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusa,

          c) Tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného Tovaru.

       2. Spotrebiteľ svoje právo odstúpiť od zmluvy podľa bodu 1 tohto článku VOP uplatňuje nasledovne:

          a) písomne na adrese sídla Predávajúceho uvedenej vyššie alebo

          b) e-mailom na adrese objednávky@hobbykreativ.sk

      3. Spotrebiteľ je na odstúpenie od zmluvy podľa bodu 1 tohto článku VOP oprávnený použiť formulár, ktorý tvorí prílohu č. 1                 týchto VOP. V prípade, že Spotrebiteľ svoje právo odstúpiť od zmluvy podľa bodu 1 tohto článku VOP uplatní, vráti Tovar                   Predávajúcemu, a to zaslaním na adresu sídla Predávajúceho uvedenú v týchto VOP najneskôr do 14 dní odo dňa, keď svoje             právo odstúpiť od zmluvy uplatnil.

      4. Pri odstúpení od zmluvy podľa bodu 1 tohto článku VOP znáša náklady na vrátenie Tovaru Spotrebiteľ, a to vrátane nákladov             na vrátenie Tovaru, ktorý nie je možné vzhľadom na jeho povahu vrátiť prostredníctvom pošty.

      5. Vrátený Tovar nesmie byť poškodený a musí byť zaslaný Predávajúcemu s dokladom o kúpe, s kompletným príslušenstvom,               dokumentáciou, obalom atď. Za zníženie hodnoty Tovaru, ktoré nevzniklo bežným opotrebením počas používania v lehote na             odstúpenie podľa bodu 1 tohto článku VOP, zodpovedá Spotrebiteľ.

     6. Spotrebiteľ má právo po prevzatí Tovaru v rámci lehoty na odstúpenie Tovar rozbaliť a odskúšať spôsobom primeraným tomu,            aby zistil vlastnosti a funkčnosť Tovaru.

     7. Predávajúci v lehote do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia Spotrebiteľa podľa bodu 1 tohto článku VOP vráti Spotrebiteľovi            platby, ktoré s odstúpením od zmluvy súvisia a ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane                    nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Predávajúci vráti Spotrebiteľovi platbu podľa                        predchádzajúcej vety rovnakým spôsobom, aký bol použitý Spotrebiteľom pri platbe za Tovar, pokiaľ sa Spotrebiteľ s                        Predávajúcim nedohodnú inak. Náklady na dopravu, dodanie a poštovné však Predávajúci zákazníkovi hradí len v rozsahu                  najlacnejšieho bežného spôsobu doručenia, ktorý je ponúkaný Predávajúcim, bez ohľadu na to, aký spôsob doručenia si zvolil            Spotrebiteľ. Predávajúci nie je povinný vrátiť Spotrebiteľovi platbu skôr, ako mu je doručený Tovar alebo ako mu Spotrebiteľ              preukáže, že mu zaslal Tovar späť.

     8. Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je:

          a) poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom zákazníka a zákazník vyhlásil, že bol riadne                         poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo               k úplnému poskytnutiu služby;

          b) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek zákazníka, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného                   osobitne pre jedného zákazníka;

          c) predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze;

          d) predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru                         predávaných v ochrannom obale, ak zákazník tento obal rozbalil;

          e) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických                     dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený;

          f) predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže                   ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy;

          g) predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom;

          h) predaj alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy, pričom ich dodanie je možné                             uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich cena závisí od pohybu cien na trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť;

          i) predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom                  obale;

          j) poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom                  zákazníka a zákazník vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od                    zmluvy.

 

Článok VI – Nadobudnutie vlastníctva a prechod nebezpečenstva škody na Tovare

 1. Spotrebiteľ nadobúda vlastnícke právo k Tovaru až úplným zaplatením celej Ceny.
 2. Nebezpečenstvo škody na Tovare prechádza na Spotrebiteľa v čase, keď prevezme Tovar od Predávajúceho alebo keď tak neurobí včas, tak v čase, keď mu Predávajúci umožní nakladať s Tovarom a Spotrebiteľ Tovar neprevezme.

 

 

Článok VII – Reklamačný poriadok (zodpovednosť za chyby, záruka, reklamácie)

 1. Pri preberaní Tovaru je Spotrebiteľ povinný skontrolovať:

           -        či mu bol dodaný Tovar v súlade s Objednávkou,

           -        či mu bol Tovar dodaný v množstve v súlade s Objednávkou,

           -        či je Tovar alebo jeho obal poškodený.

 1. V prípade, že bol Spotrebiteľovi dodaný Tovar, ktorý si neobjednal, je Spotrebiteľ povinný ihneď, najneskôr do 24 hodín e-mailom kontaktovať Predávajúceho. V takom prípade je Spotrebiteľ oprávnený Tovar neprevziať a s osobou, ktorá Tovar dodala, spísať Zápis o neprijatí zásielky.
 2. V prípade, ak bol Spotrebiteľovi dodaný Tovar, ktorý javí známky poškodenia, zjavných vád, prípadne v menšom množstve, než si Spotrebiteľ objednal, je Spotrebiteľ povinný Tovar prevziať, avšak uviesť tieto skutočnosti v dodacom liste. Spotrebiteľ je povinný takýto dodací list ihneď zaslať Predávajúcemu a uplatňovať si nároky z vád. Neskoršie reklamácie týkajúce sa poškodenosti, zničenosti alebo množstva Tovaru pri jeho dodaní nebudú akceptované. V prípade, ak Spotrebiteľ odmietne prevziať Tovar podľa tohto odseku týchto VOP, je Predávajúci oprávnený od Kúpnej zmluvy odstúpiť.
 3. Spotrebiteľ môže Tovar reklamovať e-mailom na adrese: objednávky@hobbykreativ.sk alebo poštou na adrese aktuálneho sídla Predávajúceho, a to spolu s dokladmi ako dodací list, faktúra. V reklamácii je Spotrebiteľ povinný uviesť:

          a)   svoje identifikačné údaje,

          b)   údaje Predávajúceho,

          c)   opis Tovaru, ktorý Spotrebiteľ reklamuje,

          d)   popis vady Tovaru a

          e)   číslo Objednávky, ktorej sa reklamácia týka.

          Okrem vyššie uvedeného sa Spotrebiteľovi doporučuje reklamáciu oznámiť Predávajúcemu a konzultovať aj telefonicky.

      5. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, Predávajúci je povinný potvrdenie                           o uplatnení reklamácie doručiť Spotrebiteľovi ihneď, ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného           odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie.

      6. Záručná doba začne plynúť dňom, kedy Spotrebiteľ Tovar prevzal. Záručná doba je 24 mesiacov, pokiaľ nie je v dokladoch                 viažucich sa k Tovaru uvedené inak. Ak je na Tovare, jeho obale alebo návode k nemu pripojenom vyznačená dlhšia doba,                 neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto doby. Práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú u Predávajúceho spôsobom           ďalej uvedeným.

      7. Záruka sa nevzťahuje na poškodenie Tovaru vzniknuté, okrem iného, najmä:

         a)   prirodzeným alebo nadmerným mechanickým opotrebením,

         b)   znečistením Tovaru alebo jeho častí v dôsledku zanedbania údržby, zanedbaním starostlivosti o Tovar,

         c)   používaním Tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a                                mechanickými vplyvmi prostredia, v ktorom sa Tovar bežne používa,

         d)   vonkajšími vplyvmi, napr. pádom alebo nárazom, vniknutím vody, ohňom,

         e)   zásahom do Tovaru neoprávnenou osobou (neodborné opravy, montáž alebo úpravy),

         f)    pri používaní Tovaru v rozpore s návodom, technickými normami, inou dokumentáciou k Tovaru či s účelom, na ktorý je                    Tovar určený,

         g)   mechanickým poškodením, najmä  roztrhnutý, prerezaný, tepelne poškodený Tovar, Tovar poškodený neopatrným                            neúmerným fyzickým zaobchádzaním, zámerným poškrabaním vrstiev Tovaru a pod.,

         h)   neoznámením zjavných vád pri prevzatí Tovaru,

          i)   po uplynutí záručnej doby.

      8. Záruka sa tiež nevzťahuje na škody vzniknuté v dôsledku živelnej udalosti, živelnej katastrofy, násilného poškodenia,                        poveternostných podmienok alebo prevádzkou v extrémnych a neobvyklých podmienkach.

      9. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí Spotrebiteľom. Pri použitých veciach nezodpovedá za vady             vzniknuté ich použitím alebo opotrebením. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola                     dojednaná nižšia cena.

    10. Ak nejde o veci, ktoré sa rýchlo kazia, alebo o použité veci, zodpovedá Predávajúci za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci           v záručnej dobe (záruka).

    11. Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitejších prípadoch do 3 dní od začiatku reklamačného               konania, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu Tovaru, najneskôr do 30 dní               odo dňa začiatku reklamačného konania. Oznámenie určenia spôsobu vybavenia reklamácie je možné zo strany Predávajúceho           vykonať aj formou e-mailového oznámenia na e-mail, ktorý Spotrebiteľ uviedol pri registrácii. Po určení spôsobu vybavenia               reklamácie Predávajúci reklamáciu vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie             reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po márnom uplynutí lehoty na vybavenie                   reklamácie má Spotrebiteľ právo od Kúpnej zmluvy odstúpiť.

    12. O ukončení reklamačného konania a výsledku reklamácie informuje Predávajúci Spotrebiteľa e-mailom alebo doporučeným                 listom. Ak Spotrebiteľ reklamáciu Tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov od uzavretia Kúpnej zmluvy, môže Predávajúci               vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe vyjadrenia znalca alebo stanoviska vydaného autorizovanou, notifikovanou                 alebo akreditovanou osobou, alebo stanoviska určenej osoby (ďalej len „odborné posúdenie Tovaru“). Bez ohľadu na výsledok           odborného posúdenia nemôže Predávajúci od Spotrebiteľa vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie Tovaru ani iné               náklady súvisiace s odborným posúdením Tovaru.

    13. Odborné posúdenie Tovaru musí obsahovať:

         a)   identifikáciu osoby, ktorá vykonáva odborné posúdenie,

         b)   presnú identifikáciu posudzovaného výrobku,

         c)   popis stavu výrobku,

         d)   výsledok posúdenia,

         e)   dátum vyhotovenia odborného posúdenia.

   14. Predávajúci je povinný poskytnúť Spotrebiteľovi kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr          do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie.

   15. Ak Spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od uzavretia zmluvy a Predávajúci ju zamietol, je povinný v                   doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže Spotrebiteľ zaslať Tovar na odborné posúdenie. Ak Spotrebiteľ Tovar zašle             na odborné posúdenie určenej osobe uvedenej v doklade o vybavení reklamácie, náklady odborného posúdenia Tovaru, ako aj           všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša Predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak         Spotrebiteľ odborným posúdením od Predávajúcim určenej osoby preukáže zodpovednosť Predávajúceho za reklamovanú vadu           Tovaru, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia Tovaru záručná doba neplynie. Predávajúci je         povinný Spotrebiteľovi uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenej reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné                       posúdenie Tovaru, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

   16. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má Spotrebiteľ právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci môže            vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný Tovar za bezvadný. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni                  tomu, aby sa Tovar mohol riadne užívať ako bez vady, má Spotrebiteľ právo na výmenu Tovaru alebo má právo od zmluvy                  odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú Spotrebiteľovi, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však Spotrebiteľ nemôže pre opätovné            vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád Tovar riadne užívať. Za väčší počet vád sa považujú aspoň tri vady a            za opätovný výskyt vady vyskytnutie tej istej vady po jej aspoň dvoch predchádzajúcich opravách.

    17. Vybavením oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu trvania reklamácie. Ak bola reklamácia v zákonnej                     záručnej lehote vybavená výmenou Tovaru za nový, potom záručná doba začne plynúť znova od dátumu vybavenia                           reklamácie.

    18. Predávajúci nevydal žiadne ďalšie kódexy správania, ktoré by mal dodržiavať, okrem týchto VOP.

Článok VIII – Osobné údaje a ich ochrana

 1. Predávajúci zhromažďuje osobné údaje Spotrebiteľa v rozsahu podľa údajov, ktoré vyžaduje registrácia v E-shope, prostredníctvom registrácie v E-shope za účelom plnenia zmluvy, v ktorej vystupuje Spotrebiteľ ako jedna zo zmluvných strán. Na spracúvanie osobných údajov Spotrebiteľa podľa predchádzajúcej vety sa v súlade s § 10 ods. 3 písm. b) zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 122/2013 Z. z.“) nevyžaduje súhlas Spotrebiteľa ako dotknutej osoby.
 2. Ak Spotrebiteľ pri registrácii odklikne tlačidlo „súhlas so spracúvaním osobných údajov“, udeľuje tým súhlas  Predávajúcemu v zmysle ust. § 11 zákona č. 122/2013 Z. z., aby tento spracoval a uchovával jeho osobné údaje v rozsahu podľa registrácie na marketingové účely, t. j. najmä na zasielanie informácií o nových ponukách Tovaru Predávajúceho, o zľavách, výhodách a pod. Súhlas so spracovaním osobných údajov Spotrebiteľ udeľuje Predávajúcemu na vopred neurčenú dobu a Spotrebiteľ ho môže odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote do 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu Spotrebiteľom Predávajúcemu. Ak Spotrebiteľ odvolá súhlas so spracúvaním osobných údajov, v lehote podľa predchádzajúcej vety mu zanikne aj prístup k jeho kontu vytvorenému v E-shope.
 3. Spotrebiteľ odkliknutím tlačidla „súhlas so spracúvaním osobných údajov“ potvrdzuje, že bol poučený o dobrovoľnosti poskytnúť požadované osobné údaje, ako aj o svojich právach ako dotknutej osoby podľa zákona č. 122/2013 Z. z. Spotrebiteľ potvrdzuje, že bol Predávajúcim pred poskytnutím súhlasu so spracúvaním osobných údajov informovaný najmä o:

          a)   identifikačných údajoch Predávajúceho,

          b)   účele spracúvania osobných údajov,

          c)   rozsahu osobných údajov, ktoré sa spracúvajú,

          d)   ďalších informáciách potrebných pre Spotrebiteľa na zaručenie jeho práv a právom chránených záujmov, najmä, že

                -          Predávajúci osobné údaje Spotrebiteľa poskytne tretím stranám v prípade vyšetrovania spáchania trestného činu,                            priestupku či porušenia iných predpisov (napr. v prípade porušovania práv na ochranu osobnosti alebo práv na                                  ochranu duševného vlastníctva), a to najmä orgánom činným v trestnom konaní, súdom, obvodným úradom a                                  pod.,

                -          Predávajúci osobné údaje Spotrebiteľa nebude zverejňovať,

                -          Predávajúci poučil Spotrebiteľa o jeho právach ako dotknutej osoby vyplývajúcich hlavne z § 28 zákona č.                                        122/2013 Z. z.

 1. Spotrebiteľ má právo na základe písomnej žiadosti od Predávajúceho vyžadovať:

          a)   potvrdenie, či sú alebo nie sú jeho osobné údaje spracúvané,

          b)   vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme a oboznámiť sa s                       postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií,

          c)   vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého Predávajúci získal jeho osobné údaje na                               spracúvanie,

          d)   vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

          e)   opravu alebo likvidáciu jeho nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom                               spracúvania,

          f)    likvidáciu jeho osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil,

          g)   likvidáciu jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,

          h)   blokovanie jeho osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak Predávajúci spracúva                 osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.

      5. Spotrebiteľ na základe písomnej žiadosti má právo u Predávajúceho namietať voči:

          a)   spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu                     bez jeho súhlasu a žiadať ich likvidáciu,

          b)   využívaniu osobných údajov v rozsahu – titul, meno, priezvisko a adresa – na účely priameho marketingu v poštovom                       styku, alebo

          c)   poskytovaniu osobných údajov v rozsahu – titul, meno, priezvisko a adresa – na účely priameho marketingu.

 Článok IX – Alternatívne riešenie sporov

 1. Účelom tohto článku VOP je informovať Spotrebiteľa o možnosti a podmienkach alternatívneho riešenia sporov medzi Predávajúcim a Spotrebiteľom.
 2. Alternatívnym riešením sporu je postup subjektu alternatívneho riešenia sporov, ktorého cieľom je dosiahnutie zmierlivého vyriešenia sporu medzi jeho stranami, t.j. medzi Spotrebiteľom a Predávajúcim. Spotrebiteľ môže svoj spor s Predávajúcim riešiť prostredníctvom alternatívneho riešenia sporov.
 3. Príslušným orgánom (subjektom) alternatívneho riešenia sporov je v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenská obchodná inšpekcia, na ktorú sa môže Spotrebiteľ obrátiť alebo iný subjekt, ktorý sa nachádza v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov zverejnený na stránke Ministerstva hospodárstva SR – http://www.mhsr.sk
 4. Spotrebiteľ sa môže o podmienkach a platforme alternatívneho riešenia sporov informovať na: http://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi
 5. Spotrebiteľ môže spor medzi ním a Predávajúcim riešiť aj prostredníctvom ODR platformy. Spotrebiteľ sa môže o podmienkach a platforme ODR alternatívneho riešenia sporov informovať na: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

 Článok X – Záverečné ustanovenia

 1. Na vzťahy neupravené Objednávkou a týmito VOP sa vzťahujú príslušné ustanovenia zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z., zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
 2. Spotrebiteľ vyhlasuje, že sa oboznámil s týmito VOP a zaväzuje sa ich dodržiavať.
 3. Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 1.5.2016

 

 

Príloha č. 1 VOP – Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy

 

Komu:

Obchodné meno Predávajúceho: Jitka Nováková - Fortuna.

adresa predávajúceho:  Sádrovcová , 9344/2

                                   053 31, Spišská Nová Ves – Novoveská Huta

 

týmto oznamujem /oznamujeme*, že odstupujem/odstupujeme* od kúpnej zmluvy na tento Tovar:

....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

 

Dátum objednania/dátum prijatia* : ......................................

 

Číslo objednávky : ......................................

 

Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov*: ........................................................................................

 

Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov*: .........................................................................................................

 

Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov* (ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe):

 

 

............................................................

 

Dátum: ...............................................

 

* Nehodiace sa prečiarknite.

 

 

Príloha č. 2 VOP – POUČENIE O UPLATNENÍ PRÁVA SPOTREBITEĽA NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

 

 1. Právo na odstúpenie od zmluvy1. Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní.
 2.  Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa:

            a)   keď vy alebo vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar,

            b)   ak sa tovary objednané spotrebiteľom v jednej objednávke dodávajú oddelene, keď vy alebo vami určená tretia osoba s                     výnimkou dopravcu prevezmete tovar, ktorý bol dodaný ako posledný,

            c)   ak sa dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, keď vy alebo vami určená tretia osoba s výnimkou                          dopravcu prevezmete posledný diel alebo kus,

            d)   ak sa tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, keď vy alebo vami určená tretia osoba s výnimkou                               dopravcu prevezmete prvý dodaný tovar.

 1. Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou alebo e-mailom) na adrese:

            a)   v prípade e-mailu na adrese objednávky@hobbykreativ.sk,

            b)   v prípade listu na adrese sídla Predávajúceho, t. j. na adrese:

                  Jitka Nováková – Fortuna,  Sádrovcová , 9344/2,053 31, Spišská Nová Ves – Novoveská Huta

          Na tento účel môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý sme vám odovzdali alebo zaslali.

 1. Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy predtým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.
 1. Dôsledky odstúpenia od zmluvy   1. Po odstúpení od zmluvy vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame. Platby vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri vašej platbe, ak ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.
 1. Platba za zakúpený tovar vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť; podľa toho, čo nastane skôr.

           (tento text neuvádzajte v prípade zmlúv, pri ktorých ponúkate vyzdvihnutie tovaru v prípade odstúpenia od zmluvy).

 1. Ak umožníte spotrebiteľovi vyplniť a zaslať oznámenie o odstúpení od zmluvy prostredníctvom svojho webového sídla, doplňte nasledujúci text: „Ak máte záujem, môžete vyplniť a zaslať vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy alebo akékoľvek iné jednoznačné vyhlásenie o odstúpení od zmluvy aj elektronicky prostredníctvom našej internetovej stránky (vložte adresu webového sídla). Ak využijete túto možnosť, prijatie odstúpenia od zmluvy vám bezodkladne potvrdíme na trvanlivom nosiči (napríklad e-mailom).
 2. Tovar možno vrátiť Predávajúcemu v prípade odstúpenia od zmluvy nasledovne:

          Zašlite nám tovar späť alebo ho prineste

           a) na adresu sídla  : Jitka Nováková – Fortuna,  Sádrovcová , 9344/2,053 31, Spišská Nová Ves – Novoveská Huta

           b) na adresu prevádzky: Hobbykreativ, Jitka Nováková, Zimna 65, 05201 Spišská Nová Ves

               Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty.

 1. Informácia o úhrade nákladov na vrátenie tovaru. Priame náklady na vrátenie tovaru znášate vy.
 1. Zodpovedáte za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

 

 


Ceny tovaru sú uvádzané vrátane DPH (20%) .

 

POZOR: Z manipulačného hľadiska  sme stanovili výšku objednávky pre odoslanie na minimálne 3 eur, bez poštovného a balného!

 

 

    POŠTOVNÉ + BALNÉ    
         
         

LIST
  II. Tr. I. Tr.  

bez dobierky:

/platba na účet/

do 998g

 2,30

 

 2,60

 

 
s dobierkou:

 

 do 998g

 

3,10

 

 3,40

 
celkový súčet strán
do 90 cm
     
BALÍK – nad 1 kg        
         

bez dobierky:

/platba na účet/

DO 5kg =

 

4,60€

   
         
vyzdvihnutie na pošte do 5 kg 3,40 €    
         
s dobierkou:        
  -do 5 kg 5,40    
         
         
Označenie balíka ,, KREHKÉ" + 0,50 €        

KURIER GLS - doručenie prepravnou spoločnosťou priamo k vám. Pred doručením vás prepravca bude telefonicky kontaktovať.

                          Dobierkový  príplatok :        +  0,90 €

do 5kg --4,40 €                                                +  0,90 €

od 5 do 15 kg -- 5,60 €                                     +  0,90 €

od 15 do 30 kg --8,40 €                                    +  0,90 €

OSOBNÝ ODBER V PREDAJNI HOBBY KREATIV , Zimná 65, Spišská Nová Ves/oproti veľkému  kostolu pri Orange/Pripravený tovar si môžete vyzdvihnúť až po telefonickom oznámení  o možnom prebratí už pripraveného tovaru V opačnom prípade tovar nemusí byť v čase vášho príchodu pripravený..

 

KARTA VERNÉHO ZÁKAZNÍKA - Podmienky

Pre verných zákazníkov sme pripravili vernostné karty s ktorými môžu získať zaujímavé zľavy na každý nákup.

Podmienky zliav: Vernostná karta -- Žltá karta- začiatok načítavania obratu

Pri dosiahnutí obratu 100€---Zelená karta so zľavou 5 %

Pri dosiahnutí obratu 250 €-- Fialová karta so zľavou 8 %

Pri dosiahnutí obratu 400 € --Červená karta so zľavou 10 % + ako bonus získavate 1x účasť na vybranom tvorivom kurze zdarma.

Každá karta je vydávaná na meno zákazníka pod stanoveným poradovým číslom, ktoré slúži na evidenciu výšky jednotlivých nákupov resp. dosiahnutých obratov.

Vernostná karta vás oprávňuje využívať dosiahnuté zľavy na každý nákup priamo v predajni Hobby Kreatív, na Letnej 59 v Spišskej Novej Vsi  alebo na nákup v našom internetovom obchode.

Príklad: Zákazník sa rozhodne, že chce v budúcnosti využivať zľavy verného zákazníka a požiada o vydanie žltej karty tzv. vernostná karta pod určitým poradovým číslom a s menom zákazníka. Na základe tejto karty sa pri každom ďalšom nákupe zaznamenáva hodnota nákupu a sčítava sa do celkového obratu. Pri dosiahnutí obratu 100 € v priebehu roka, prípadne skôr prechádza zákazník na novú zelenú kartu s novým poradovým číslom a využíva zľavu 5%... a ďalej sa zaznamenáva výška jednotlivých obratov bez zliav....

Pri nákupe cez internetový obchod vám v prípade záujmu o vernostnú kartu/uvedte v poznámke/bude mailom zaslaná proforma žltej karty s číslom, ktoré budete neskôr uvádzať pri jednotlivých objednávkach. Pri získani napr. karty zo zľavou 8 %, vám bude pridelená  automaticky 8%  zľava v systéme internetového obchodu.

Upozornenie. Ak zákazník, ktorý už rok využíva  10 % zľavu červenej karty nedosiahne v priebehu nasledujúceho roka výšku obratu 400 €, prechádza späť na kartu so zľavou 8 % atď. Príklad. 10.8-2010 som dosiahla celkový obrat 400 € a získala som červenú kartu s 10 % zľavou. Využívam ju pri nákupoch do 10.8.2011. Od 10.8. 2011 sa mi začne znova načítavať celkový obrat, ak bude nižší ako 400 €, prechádzam na 8% zľavu, ktorú využívam v priebehu roka.... Ak v priebehu roka nedosiahnem výšku obratu 250 €- prechádzam na zľavu 5 %..atď..

Takže   ,,hor sa do nakupovania! - a  ,,výkúpte si vlastnú ročnú zľavu´

Zľavy vernostných kariet nie je možné kombinovať s ostatnými prebiehajúcimi zľavami a akciami.

Mzc4NzU5N